Ormancılık

Ekim 2016 itibarıyla, 22,3 milyon hektarlık bir alanı kaplayan orman varlığımızın korunması, geliştirilmesi ve işletilmesine yönelik çalışmalar ekosistem bütünlüğü içerisinde devam etmektedir. Bu kapsamda, 2015 yılında bozuk ormanların iyileştirilmesi için 94.411 hektar orman alanı rehabilite edilmiş, 38.986 hektar alanda ağaçlandırma çalışması ve 75.139 hektar alanda erozyon kontrolü faaliyeti gerçekleştirilmiştir.

Orman yangınları, ülkemiz ormancılığında en çok gündeme gelen konular arasında yer almaktadır. Orman yangınlarının önlenmesi, erken müdahale ve söndürülmesi hususlarında kayda değer gelişmeler bulunmakla birlikte, 2015 yılında 3.219 hektar orman alanı yangınlarda zarar görmüştür.

Sürdürülebilir orman yönetiminin en önemli araçlarından birini oluşturan orman amenajman planlarının; ormanların ekonomik, ekolojik ve sosyokültürel fonksiyonları doğrultusunda katılımcılık ve ekosistem tabanlı fonksiyonel planlama yaklaşımı temelinde hazırlanarak uygulanması konusunda ilerleme kaydedilmektedir.

Orman ağaç, ağaççık ve florasına ait tohumlukları standartlara uygun olarak üreten, satışını yapan, gerçek veya tüzel kişilerin yetkilendirilmesi, denetlenmesi ve orman bitki pasaportuna ilişkin usul ve esasları belirleyen Orman Bitkisi Tohumlukları Piyasasında Yetkilendirme, Denetleme ve Orman Bitki Pasaportu Yönetmeliği 31/07/2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Entegre havza projeleri ile orman kaynaklarına bağlı olarak yaşayan orman köylülerinin sosyo-ekonomik kalkınmasına katkı sağlamak ve orman idaresi ile orman köylüsü arasındaki ilişkiyi geliştirmek amacıyla orman köylülerinin desteklenmesi süreci devam etmektedir.

Diğer taraftan, ormancılık faaliyetlerinin zamanında ve uygun bir şekilde yapılmasını sağlayan orman yollarına ait altyapının geliştirilmesi, orman kadastrosunun tamamlanması, odun dışı orman ürünlerine yönelik envanter ve planlama çalışmalarının gerçekleştirilmesi, kısa zaman diliminde odun ve kereste üretimini amaçlayan endüstriyel maksatlı ağaçlandırma yapılması ve ormancılık sektöründe bilişim altyapısının oluşturulması öncelikli politika alanları arasında yer almaktadır.

Sürdürülebilir Orman Yönetimi Özel İhtisas Komisyonu Raporu